Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 60
tel. (059) 810 30 29, 810 30 20; e-mail: biuro@hydrogeobudowa.pl

przykładowe
realizacje:

Początki działalności służb melioracyjnych datuje się na 15 sierpnia 1945 roku, kiedy to został utworzony Urząd Melioracyjny w Sławnie, obejmujący swoim zasięgiem powiat sławieński i miastecki.

Zadaniem Urzędu była odbudowa i konserwacja zniszczonych urządzeń wodnych i melioracyjnych jak: budowle wodne, obwałowania rzek, rowów melioracyjnych, przepustów i drenowanie. Roboty wykonywano ręcznie lub furmankami w ramach szarwarków czyli obowiązkowych bezpłatnych świadczeń ludności wiejskiej na rzecz państwa. W 1954 roku rozdzielono służy melioracyjne na wykonawcze - Rejonowe Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych oraz Referaty Wodno-Melioracyjne, działające przy wydziałach rolnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych.  Nowo powstałe RKRWM w Sławnie obejmowało swoją działalnością powiaty: Sławno, Miastko oraz częściowo Koszalin, Białogard, Kołobrzeg. Rozpoczęto działalność inwestycyjną w oparciu o pracę robotników najemnych przeważnie sezonowych. Do pracy masowo napływali również absolwenci techników i szkół wyższych. 

Pod koniec lat 50-tych w szerszym zakresie zaczęto wprowadzać mechanizację robót. Do  pogłębiania rzek używano pogłębiarek, do robót ziemnych - koparek Priestman i KM-251, do robót drenarskich - koperek typu Howard i pługów drenarskich. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę prace w dolinach rzek: Wieprzy, Grabowej, Uniesty, Dzierżęcinki, Czerwonej, Dębosznicy. Objęły one tysiące hektarów, przeważnie użytków zielonych, które po wykonaniu melioracji zagospodarowano metodą pełnej uprawy.

Z dniem 1 stycznia 1965 roku dotychczasowe RKRWM zostaje przekształcone w Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. W okresie tym realizowano masowo roboty inwestycyjne na użytkach zielonych, drenowania gruntów ornych a także budowle wodne. Do realizacji tych robót wprowadzono powszechnie mechanizację robót, przeszkolono masowo pracowników w zawodach niezbędnych do prowadzenia robót w tak szerokim zakresie. Pod względem wykonanych inwestycji RPM w Sławnie przez wiele lat zajmowało jedno z czołowych miejsc w Polsce. Okres najintensywniejszego rozwoju przedsiębiorstwa przypadł na lata 1970-80. W późniejszym okresie zakres wykonywanych prac zaczął się stopniowo zmniejszać.

Po zmianach ustrojowych w Polsce od 1989 roku nastąpiło dalsze zmniejszenie nakładów na inwestycje melioracyjne. Spowodowało to, że RPM w Sławnie borykało się z dużymi trudnościami ekonomicznymi, szczególnie od sierpnia 1991 roku, kiedy to całkowicie wstrzymano inwestycje melioracyjne na naszym terenie. Występujące trudności ekonomiczne pogłębiały się, co doprowadziło do redukcji zatrudnienia i drastycznego zmniejszenia zakresu wykonywanych robót.

W tych warunkach w sierpniu 1993 roku powstała spółka pracownicza, która od 15 marca 1994 przejęła zorganizowaną część majątku po zlikwidowanym RPM, przekształcając się w Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o. w Sławnie. To sprywatyzowane przedsiębiorstwo przyjęło do pracy wszystkich chętnych byłych pracowników RPM, przeprowadzając głęboką restrukturyzację i zmianę profilu usług.